Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka

Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka

Berikut adalah langkah-langkah penting dalam menamakan dan menghantar pentadbir harta pusaka:

Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka:

 1. Menentukan Penama
 2. Menentukan Pentadbir
 3. Mendapatkan surat kuasa
 4. Mengumpulkan harta pusaka
 5. Membuat senarai harta pusaka
 6. Membayar hutang-hutang
Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka
Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka

Cara Melantik Pentadbir Pusaka

Proses pelantikan pentadbir pusaka memerlukan pertimbangan yang teliti dan mengikut terhadap proses undang-undang. Langkah pertama ialah menentukan calon yang sesuai. Calon yang ideal dan di terima keluarga biasanya adalah seseorang yang dipercayai oleh waris, mempunyai kebolehan mengurus kewangan, dan mampu bertindak secara adil.

Jika si mati sudah membuat perancangan awal, biasanya wasiat menentukan siapa yang akan menjadi pentadbir.

Sekiranya tidak ada wasiat, waris yang sah perlu bersetuju untuk memilih seorang sebagai pentadbir.

Sebaik sahaja pentadbir dipilih, proses itu melibatkan mengemukakan permohonan kepada mahkamah. Dokumen yang diperlukan termasuk salinan sijil kematian, wasiat (jika ada), dan senarai lengkap harta pusaka.

Mahkamah akan menyemak permohonan itu dan, jika ia memenuhi semua dokumentasi yang di perlukan, pejabat akan mengeluarkan surat kuasa wakil. Surat kuasa ini memberi hak kepada pentadbir untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka mengikut undang-undang dan wasiat si mati.

Pentadbir hendaklah berkomunikasi secara terbuka dengan semua waris dan memastikan mereka menguruskan harta pusaka mereka dengan telus dan adil.

Menentukan Penama:

Langkah awal dalam pengurusan harta pusaka ialah pemilihan Penama. Dalam situasi tanpa wasiat atau ketika waris tidak dapat menentukan, mahkamah akan bertindak menentukan Penama.

Menentukan Pentadbir:

Selepas Penama ditentukan, waris sah perlu menentukan siapa yang akan menjadi Pentadbir harta pusaka. Biasanya, Pentadbir ditentukan dalam wasiat, tetapi jika tiada wasiat, mahkamah akan menentukan Pentadbir.

Mendapatkan surat kuasa:

Pentadbir terpilih mesti mendapatkan surat kuasa daripada mahkamah, yang memberikan mereka kuasa yang sah untuk mengendalikan harta pusaka.

Mengumpulkan harta pusaka:

Setelah pentadbir diberikan surat kuasa, langkah seterusnya adalah untuk mengumpulkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Harta pusaka termasuklah aset tunai, harta benda, dan harta tanah.

Membuat senarai harta pusaka:

Setelah harta pusaka dikumpulkan, senarai harta pusaka harus dibuat dan disimpan dengan teliti.

Membayar hutang-hutang:

Pentadbir harus membayar semua hutang-hutang si mati dari harta pusaka yang ditinggalkan sebelum pengagihan harta pusaka kepada waris yang sah.

Pentadbir Pusaka Meninggal Dunia

Jika pentadbir harta pusaka meninggal dunia, proses mentadbir harta pusaka memerlukan perlantikan semula. Langkah pertama ialah memberitahu mahkamah kematian pentadbir. Mahkamah kemudiannya akan membatalkan kuasa wakil yang diberikan kepada pentadbir yang meninggal dunia.

Seterusnya, perlu melantik pentadbir baharu. Jika pentadbir asal dilantik dengan wasiat dan wasiat menentukan pengganti, orang itu akan dilantik.

Jika tidak, waris yang sah mesti berkumpul untuk menentukan pengganti. Prosesnya adalah sama seperti pelantikan pentadbiran awal, termasuk penyerahan permohonan kepada mahkamah dan penyediaan dokumen berkaitan.

Pentadbir yang baru dilantik hendaklah menilai semula dan meneruskan proses pengurusan harta pusaka. Ini termasuk meneruskan pembayaran hutang dan mengagihkan aset.

Adalah penting bagi pentadbir baharu mengumpul semua rekod dan dokumentasi yang telah diproses oleh pentadbir terdahulu bagi memastikan peralihan yang lancar dan meminimumkan gangguan dalam pentadbiran harta pusaka.

Peranan Penting Penama dan Pentadbir dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penama dan Pentadbir memainkan peranan penting dalam pengurusan harta pusaka. Berikut adalah beberapa peranan penting mereka:

Menjamin pengagihan harta pusaka secara adil:

Penama dan Pentadbir bertanggungjawab untuk memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dan dikagihkan dengan adil kepada semua waris yang sah.

Memastikan keselamatan harta pusaka:

Penama dan Pentadbir harus memastikan bahawa harta pusaka dijaga dengan selamat sehingga dapat disalurkan kepada waris yang sah.

Menguruskan wasiat:

Jika terdapat wasiat yang ditinggalkan oleh si mati, Penama dan Pentadbir harus memastikan bahawa wasiat itu dilaksanakan mengikut kehendak si mati.

Peranan Penting Penama dan Pentadbir
Peranan Penting Penama dan Pentadbir

Permohonan Pentadbiran Aset Pusaka

Proses meminta pentadbiran pusaka bermula dengan mengumpul semua dokumen yang diperlukan. Ini termasuk sijil kematian, salinan wasiat (jika ada), dan senarai lengkap harta pusaka. Pentadbir yang dicadangkan atau waris yang sah hendaklah melengkapkan borang permohonan yang disediakan oleh mahkamah.

Dalam permintaan itu, pentadbir mesti menyatakan hubungan mereka dengan si mati dan memberikan sebab mengapa mereka layak mentadbir harta pusaka. Sekiranya tidak ada wasiat, pentadbir mesti membuktikan bahawa mereka telah mendapat persetujuan semua waris yang sah.

Setelah permohonan dikemukakan, mahkamah akan menyemak dan memutuskan sama ada akan mengeluarkan surat kuasa wakil. Proses ini mungkin melibatkan pendengaran di mana waris yang sah boleh memberikan input atau bantahan.

Setelah surat kuasa diberikan, pentadbir rasmi mempunyai kuasa untuk menguruskan harta pusaka, termasuk membayar hutang, menjual aset jika perlu, dan mengagihkan aset kepada waris yang sah.

Cara menyelesaikan masalah pusaka

Masalah dalam menguruskan harta pusaka sering timbul kerana kesamaran dalam wasiat, pertikaian antara waris, atau masalah undang-undang lain.

Langkah pertama dalam menyelesaikan isu ini ialah berkomunikasi secara berkesan dengan semua pihak yang terlibat. Pentadbir hendaklah memberikan maklumat yang telus tentang harta pusaka dan proses pengurusan kepada semua waris.

Jika terdapat pertikaian, pertimbangkan pemudahcara atau perundingan undang-undang. Pemudahcaa boleh membantu mencari penyelesaian yang memuaskan hati semua pihak tanpa perlu melalui proses undang-undang yang panjang dan mahal.

Dalam kes tertentu, terutamanya jika pertikaian tidak dapat diselesaikan, langkah seterusnya ialah proses di mahkamah.

Pentadbir mesti mengekalkan dokumen yang tepat dan lengkap bagi semua keputusan dan transaksi yang dibuat semasa proses pentadbiran. Ini penting untuk mengekalkan akauntabiliti dan boleh digunakan sebagai bukti dalam penyelesaian pertikaian.

Menjaga kepercayaan waris:

Penama dan Pentadbir harus menjaga kepercayaan waris dengan memberikan maklumat yang tepat, jujur dan terperinci mengenai urusan pengurusan harta pusaka.

Memastikan urusan pentadbiran harta pusaka diuruskan dengan cekap:

Pentadbir bertanggungjawab untuk menguruskan urusan pentadbiran harta pusaka dengan cekap dan mengikut peraturan undang-undang yang berkenaan.

Menyelesaikan urusan-urusan berkaitan harta pusaka:

Penama dan Pentadbir bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua urusan berkaitan harta pusaka dengan betul dan cekap, termasuk pengumpulan, pengurusan, dan pengagihan harta pusaka.

Mencegah konflik dalam kalangan waris:

Penama dan Pentadbir dapat membantu mencegah konflik dalam kalangan waris dengan menjaga ketelusan dan keadilan dalam proses pengurusan harta pusaka.

Ketika dilaksanakan dengan betul, peranan Penama dan Pentadbir dalam pengurusan harta pusaka dapat membantu memastikan bahawa semua waris mendapat bahagian yang adil dan terhindar dari konflik yang mungkin timbul.

Apa itu Penama dan Pentadbir dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penama dalam pengurusan harta pusaka merujuk kepada individu yang bertanggungjawab untuk menamakan waris-waris sah bagi harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia. Penama ini biasanya akan ditugaskan oleh mahkamah atau agensi kerajaan yang berwajib.

Pentadbir dalam pengurusan harta pusaka pula merujuk kepada individu yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia. Tugas pentadbir termasuklah mengumpulkan, mengurus, dan mendistribusikan harta pusaka dengan adil dan selaras dengan wasiat atau undang-undang yang berkenaan.

Kedua-dua Penama dan Pentadbir dalam Pengurusan Harta Pusaka memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa pengurusan harta pusaka dilakukan dengan telus dan cekap. Penama dan Pentadbir yang bertanggungjawab dan berpengalaman dapat membantu memastikan bahawa warisan diproses dan diselesaikan dengan betul, memastikan hak semua waris dijaga dan meminimumkan konflik yang mungkin timbul di antara waris.

5 Jenis Syarikat Di Malaysia

https://perwarisanperniagaan.com/5-jenis-syarikat-di-malaysia/

Cara Mengira Zakat Perniagaan

https://perwarisanperniagaan.com/cara-mengira-zakat-perniagaan/

Mengagihkan harta pusaka:

Selepas pembayaran hutang, proses seterusnya ialah pengagihan harta kepada waris sah, mengikut arahan wasiat atau peraturan undang-undang.

Menamatkan tugas pentadbiran:

Selepas harta pusaka dikagihkan kepada waris yang sah, tugas Pentadbir berakhir. Surat kuasa dari mahkamah perlu dikembalikan dan semua rekod perlu disimpan dengan teliti.

Memastikan langkah-langkah ini dilaksanakan dengan betul dapat membantu memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dengan adil dan selaras dengan wasiat atau undang-undang yang berkenaan, dan membantu menghindari konflik dalam kalangan waris.

Bolehkah Pentadbir Menjual Tanah?

Pentadbir pusaka mempunyai kuasa untuk menjual aset tanah sebagai sebahagian daripada proses pengurusan pusaka, tetapi hanya dalam keadaan tertentu.

Pertama, penjualan tanah mestilah mengikut kehendak si mati, seperti yang tercatat dalam wasiat. Sekiranya wasiat tidak menyebut tentang penjualan aset, pentadbir perlu mendapatkan kelulusan daripada mahkamah dan/atau persetujuan semua waris yang sah.

Penjualan tanah juga perlu dilakukan untuk tujuan yang sah seperti membayar hutang si mati atau membahagikan harta secara adil sesama waris. Pentadbir mesti memastikan jualan dijalankan pada harga pasaran yang berpatutan.

Ini mungkin memerlukan jurukur bertauliah untuk menentukan nilai pasaran tanah.

Pentadbir mesti menyimpan rekod transaksi yang teliti, termasuk penilaian, bidaan dan dokumen jualan. Sekiranya terdapat keuntungan daripada jualan tersebut, keuntungan tersebut menjadi sebahagian daripada harta pusaka dan hendaklah diagihkan mengikut wasiat atau undang-undang yang berkaitan.

Adalah penting bagi pentadbir untuk mematuhi prosedur undang-undang dengan teliti dalam penjualan tanah, untuk memastikan bahawa semua tindakan yang diambil adalah sah dan untuk melindungi hak warisan dan kepentingan mereka dalam warisan.

Video Youtube Perwarisan Perniagaan

https://www.youtube.com/playlist?list=PLevU5sXmQh9eVmEvV9opLsx15bea1SLSw

Terima kasih kerana membaca artikel Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka

.

.

DAFTAR TAKLIMAT PERCUMA

.

Jika anda berminat dengan solusi perwarisan perniagaan, sila tinggalkan info anda di bawah ini:

Konsultasi Perancangan Pusaka

0

Sources

 1. 5 Reasons Why AIA Group Medical Takaful is Essential for Companies – (https://www.linkedin.com/pulse/5-reasons-why-aia-group-medical-takaful-essential-companies)
 2. AIA Takaful Group Hospitalization Term Benefits – (https://www.linkedin.com/pulse/aia-takaful-group-hospitalization-term-benefits-mig-advisory/)
 3. Benefits of AIA Takaful Group Hospitalization for Small and Medium Enterprises – (https://www.linkedin.com/pulse/benefits-aia-takaful-group-hospitalization-small-medium-bakar/)
 4. Comprehensive Guide to AIA Takaful Group Medical and Hospitalizations – (https://www.linkedin.com/pulse/comprehensive-guide-aia-takaful-group-medical-hospitalizations)
 5. 7 Reasons Why AIA Medical Card Comprehensive Health Takaful is the Best Medical Card in Malaysia 2023 – (https://perwarisanperniagaan.com/7-reasons-why-aia-medical-card-comprehensive-health-takaful-is-the-best-medical-card-in-malaysia-2023/)
 6. 8 Reasons Why You Need AIA Takaful Medical Card – (https://perwarisanperniagaan.com/8-reasons-why-you-need-aia-takaful-medical-card/)
 7. AIA GHS Takaful – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-ghs-takaful/)
 8. AIA Group Medical Takaful – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-group-medical-takaful/)
 9. AIA Medical Card Comprehensive Plan – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-medical-card-comprehensive-plan/)
 10. AIA Takaful Corporate Solutions – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-takaful-corporate-solutions/)
 11. AIA Takaful Group Hospitalization and AIA Takaful Group Term Benefits – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-takaful-group-hospitalization-and-aia-takaful-group-term-benefits/)
 12. AIA Takaful Group Medical – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-takaful-group-medical/)
 13. Benefits of AIA Takaful Group – (https://perwarisanperniagaan.com/benefits-of-aia-takaful-group/)
 14. Kebaikan Group Medical AIA – (https://perwarisanperniagaan.com/kebaikan-group-medical-aia/)
 15. The Benefits of AIA Takaful Group – (https://perwarisanperniagaan.com/the-benefits-of-aia-takaful-group/)
 16. Why You Need AIA Takaful Medical Card – (https://perwarisanperniagaan.com/why-you-need-aia-takaful-medical-card/)
 17. AIA Group Hospitalization and Surgical: Comprehensive Coverage and Benefits – (https://www.linkedin.com/pulse/aia-group-hospitalization-surgical-comprehensive-coverage)
 18. AIA Takaful Group Hospitalization Term Benefits – https://www.linkedin.com/pulse/aia-takaful-group-hospitalization-term-benefits-mig-advisory/
 19. Benefits of AIA Takaful Group Hospitalization for Small and Medium Enterprises – https://www.linkedin.com/pulse/benefits-aia-takaful-group-hospitalization-small-medium-bakar/
 20. AIA Employee Benefits – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits.html
 21. 5 Reasons Why AIA Group Medical Takaful is Essential for Companies in Malaysia – https://www.linkedin.com/pulse/5-reasons-why-aia-group-medical-takaful-essential-companies-bakar/
 22. AIA CLAIM GUIDES – https://www.aia.com.my/en/help-support/claims-and-support/hospitalisation-corp.html
 23. AIA Total Corporate Solutions – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits/total-corporate-solutions.html
 24. AIA Total SME Solution – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits/total-sme-solutions.html
 25. AIA Mental Health Solution – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits/mental-health-solutions.html
 26. The Benefits of AIA Takaful Group Hospitalization – https://www.majalah.com/?classified.the-benefits-of-aia-takaful-group-hospitalization-for-small-and-medium-enterprises-smes.GSC3JWXG9Z
 27. AIA Group Hospitalization and Surgical (GHS) Insurance for Companies and Organizations – https://perwarisanperniagaan.com/aia-group-hospitalization-and-surgical-2/
 28. Challenges Faced By High Net Worth Individuals in Managing Capital Statements and Tax Compliance – https://www.majalah.com/?classified.challenges-faced-by-high-net-worth-individuals-in-managing-capital-statements-and-tax.GTR3Y5LLN5
 29. Apa itu Penyata Modal atau Capital Statement – https://perwarisanperniagaan.com/penyata-modal-atau-capital-statement/
 30. Capital Statement From LHDN – https://perwarisanperniagaan.com/capital-statement-from-lhdn/
 31. High Net-Worth Individuals and Capital Statements for Tax in Malaysia – https://perwarisanperniagaan.com/capital-statement/
 32. Majalah.com – Capital Statement From Lhdn – https://www.majalah.com/?classified.capital-statement-from-lhdn.GTR3YF26BB
 33. Majalah.com – Apa Itu Penyata Modal atau Capital Statement – https://www.majalah.com/?classified.apa-itu-penyata-modal-atau-capital-statement.GTR3YJZWW5
 34. Medical Card AIA – https://perwarisanperniagaan.com/medical-card-aia/
 35. MMU Portal Berkaitan Perwarisan Perniagaan – https://alumni.mmu.edu.my/directory/pewarisan-perniagaan-business-succession-planning/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah-langkah Penting dalam Menamakan dan Menghantar Pentadbir Harta Pusaka

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin