...

AIA GHS Takaful (Group Hospitalisation and Surgical)

AIA Group Hospitalisation and Surgical Takaful / AIA GHS Takaful

AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej / AIA GHS Takaful merupakan pilihan pegawai sumber manusia. Menarik, memotivasi dan mengekalkan pekerja yang baik adalah satu cabaran kepada mana-mana organisasi.

.

15 Kebaikan Group Medical AIA Perlindungan Untuk Pekerja-Pekerja Anda

 1. Perlindungan Komprehensif
 2. Pelan Boleh Disesuaikan berdasarkan keperluan syarikat
 3. Keselamatan Jaminan Kewangan untuk pekerja
 4. Kesejahteraan Pekerja dan produktiviti meningkat
 5. Faedah Menarik Bakal menarik bakal pekerja berkualiti
 6. Pelan perubatan Yang Mantap
 7. Kawalan Kos: Membantu mengawal kos penjagaan kesihatan untuk organisasi anda melalui liputan kumpulan.
 8. Kepuasan Pekerja
 9. Ketenangan Fikiran kepada kakitangan
 10. Rangkaian Fleksibel
 11. Kemudahan Tuntutan
 12. Penjagaan Pencegahan
 13. Faedah Cukai
 14. Perlindungan Keluarga
 15. Perlindungan Antarabangsa

.

.

Pekerja anda merupakan penggerak di belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk menjaga kesejahteraan mereka. Sertai A-SME Platinum-i dan anda boleh memastikan kebajikan pekerja anda akan dijaga dengan baik.

A-SME Platinum-i direka bagi menguruskan pelan faedah pekerja dalam perusahaan kecil dan sederhana; terutamanya untuk 5-150 orang pekerja. Ia adalah pusat bagi semua keperluan faedah pekerja anda, menyediakan perlindungan maksimum untuk keadaan yang tidak dijangka seperti kematian/kehilangan upaya, Penyakit Kritikal dan kos perubatan yang semakin meningkat.

Faedah Utama AIA Group Hospitalisation and Surgical Takaful

Terdapat 2 faedah faedah utama. Anda boleh memilih:

a. Rancangan faedah kemasukan ke hospital dan pembedahan mengikut jenis bilik dan had atau had tahunan.
Elaun Ehsan RM 10,000 tersedia untuk semua pilihan pelan.
b. Manfaat rawatan pesakit luar dengan had tahunan atau had lawatan klinik Pakar. Lawatan GP tidak terhad.

Mengapa A-SME Platinum-i?

 • Pelan Faedah Pekerja direka khas untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana
 • Akses ke Penjagaan Perubatan Tanpa Bayaran Tunai bagi penjagaan Pesakit Luar GP
 • Pengeluaran Surat Jaminan untuk kemasukan ke hospital
 • Rangkaian Penyedia Perubatan di Seluruh Negara – akses mudah, pilihan & selesa
 • 24 Jam Pusat Panggilan – hanya satu panggilan
 • Reka Bentuk Pelan yang Fleksibel – pilihan untuk perlindungan perubatan dan Takaful

Faedah Asas Takaful Penghospitalan & Pembedahan Berkumpulan (GHS)
Kemasukan ke Hospital

Lindungi para pekerja anda dengan menyediakan pelan lengkap kemasukan hospital. Dengan pelan ini, mereka dijamin perlindungan perubatan yang mencukupi di masa ianya diperlukan.

Terdapat 6 pelan yang menarik dengan had-had keseluruhan tahunan dari RM 20,000 hingga ke RM 200,000. Ia memberikan anda pilihan untuk menyediakan pelan yang paling sesuai dengan pekerja anda.

Anda juga mempunyai pilihan untuk menyediakan perlindungan kemasukan ke hospital untuk tanggungan pekerja.

AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej

Faedah Asas Takaful Bertempoh Berkumpulan (GTT)
Faedah Takaful

Faedah ini menyediakan perlindungan kewangan kepada pekerja anda sekira berlakunya kematian yang tidak dijangka.

Syarikat yang mempunyai bilangan pekerja di antara 11 dan 150 orang akan diberi Had Tanpa Bukti. Jika berlaku kematian, pihak syarikat akan menerima pampasan tersebut dan syarikat akan menyerahkan pampasan kepada keluarga sebagai satu token di atas sumbangan kakitangan yang meninggal kepada syarikat.

AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej

Kehilangan Upaya Kekal Menyeluruh

Sekiranya pekerja kehilangan upaya disebabkan oleh kecederaan atau penyakit, bayaran ganti rugi daripada faedah ini akan mengurangkan beban kewangan yang ditanggung pada masa tersebut.

Kakitangan akan menerima pampasan ini selepas semua dokumen di lengkapkan di serahkan kepada pihak takaful

AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej

Kehilangan Upaya Kekal Sebahagian

Ganti rugi akan dibayar mengikut Skala Pampasan seperti yang dinyatakan di bawah Jadual Faedah sekiranya berlaku kehilangan upaya kekal sebahagian yang disebabkan oleh penyakit atau kemalangan.

AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej
AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej

Penyakit Terminal

Pampasan akan dibayar sekiranya pekerja meninggal dunia disebabkan oleh Penyakit Terminal yang dihidapi dalam tempoh masa 12 bulan.

Perbelanjaan Penghantaran Pulang

Meliputi perbelanjaan untuk pengangkutan jenazah balik ke Negara Asal jika kematian berlaku semasa Ahli yang Dilindungi berada di luar Malaysia.

Bagaimanakah Proses Perwarisan Saham Biasa Di Buat Oleh Usahawan

Baca Artikel – Khusus untuk pemilik syarikat

AIA Corporate Solutions – Your Employee Wellbeing Partner

Video Group Medical AIA

Faedah Pilihan Takaful Penghospitalan & Pembedahan Berkumpulan (GHS)
Penjagaan Pesakit Luar

Rider ini menyediakan 2 pilihan untuk perlindungan perubatan pesakit luar bagi kedua-dua Klinik Panel GP dan Pakar. Dengan menyertai rider ini, pekerja anda (dan tanggungannya, jika ada) akan menerima kemudahan bagi kemasukan ke penjagaan perubatan pesakit luar yang berkualiti. Berserta dengan pelan kemasukan ke hospital, pekerja anda akan menikmati perlindungan penjagaan kesihatan yang komprehensif.

Faedah Pilihan Takaful Bertempoh Berkumpulan (GTT)
Penyakit Kritikal

Penyakit yang serius boleh menyebabkan kesulitan kewangan. Dengan diagnosis Penyakit Kritikal, ganti rugi akan dibayar. Ini akan membantu mengurangkan beban kewangan.

Faedah Pilihan Takaful Penghospitalan & Pembedahan Berkumpulan (GHS) atau Takaful Bertempoh Berkumpulan (GTT)
AIA Vitality

AIA Group Hospitalisation and Surgical (GHS) Takaful Pakej

AIA Vitality ialah suatu program kesihatan yang berasaskan sains dan teknologi yang memberi ganjaran kepada kakitangan anda kerana membuat aktiviti sihat khususnya bersukan. AIA Vitality memperkasakan kakitangan anda dengan pengetahuan, alatan dan motivasi untuk mencapai matlamat kesihatan.

Berdasarkan penyelidikan terkini dalam bidang ekonomi berkaitan dengan tingkah laku dan insentif, program ini dirangka untuk mendorong perubahan tingkah laku jangka panjang dari aspek kesihatan. Organisasi-organisasi boleh memanfaatkan platform AIA Vitality untuk menggalakkan keterlibatan dan membantu meningkatkan tahap kesihatan kakitangan.

Rangkaian Perubatan

Nikmati sokongan perubatan yang meluas daripada rangkaian klinik panel GP kami, yang strategik di seluruh negara. Rangkaian kami yang meluas, menawarkan akses mudah, pelbagai pilihan dan keselesaan. Rangkaian perubatan kami juga merangkumi semua hospital besar di seluruh negara.

Pusat Panggilan 24 Jam

Sila hubungi Customer Contact kami di 1300 888933, jika anda memerlukan Surat Jaminan (SJ) untuk kemasukan hospital.

Jenis Pelan yang Fleksibel

Pilih pelan perlindungan GHS dan GTT yang ditawarkan, pelan yang memenuhi keperluan dan mengikut kemampuan anda.

Pemindahan Perubatan Kecemasan

Meliputi Ahli yang Dilindungi semasa dalam perjalanan ke luar negara. Jika berlaku apa-apa kecederaan serius atau penyakit di luar negara, AIA Services (AIAS) boleh menguruskan dan membayar untuk Pemindahan Perubatan Kecemasan, yang meliputi pengangkutan, perkhidmatan perubatan dan bekalan perubatan perbelanjaan, ke kemudahan perubatan yang terdekat.

Mohd Ibrahim Abu Bakar: The Specialist in AIA Takaful Group Hospitalization

Meet Mohd Ibrahim Abu Bakar, a distinguished specialist in AIA Takaful Group Hospitalization, who has garnered recognition as one of the top providers of corporate solutions in the country. With a remarkable career spanning 15 years in the financial industry, Mohd Ibrahim’s expertise and dedication have earned him a prominent position in the insurance sector.

As a specialist in AIA Takaful Group Hospitalization, Mohd Ibrahim possesses in-depth knowledge and a comprehensive understanding of the intricacies involved in providing effective insurance solutions for corporate clients. His extensive experience allows him to offer tailored and robust coverage that meets the unique needs of organizations and their employees.

Mohd Ibrahim’s commitment to excellence is evident through his remarkable achievements, including being awarded as a top provider of corporate solutions in the country. This recognition highlights his exceptional abilities in delivering comprehensive insurance packages that provide peace of mind and financial security to companies and their workforce.

Furthermore, Mohd Ibrahim’s exceptional professional achievements are exemplified by his membership in the prestigious Million Dollar Round Table (MDRT). This accolade is a testament to his outstanding performance and dedication to delivering exceptional financial services to his clients. As an MDRT member, Mohd Ibrahim consistently upholds the highest standards of professionalism and ethical conduct, ensuring that his clients receive the utmost care and attention.

With his wealth of knowledge and experience, Mohd Ibrahim Abu Bakar has become a trusted advisor for corporate clients seeking reliable and comprehensive insurance solutions. His expertise in AIA Takaful Group Hospitalization, coupled with his commitment to providing exceptional service, has solidified his reputation as a leading specialist in the field.

Whether it’s navigating the complexities of group hospitalization coverage, customizing insurance plans to meet specific organizational requirements, or ensuring seamless claims processes, Mohd Ibrahim Abu Bakar is dedicated to offering unparalleled expertise and support to his clients.

In conclusion, Mohd Ibrahim Abu Bakar’s exceptional track record, extensive experience, and recognition as a top provider of corporate solutions, combined with his membership in the esteemed Million Dollar Round Table, solidify his position as a specialist in AIA Takaful Group Hospitalization. His commitment to excellence and dedication to serving the needs of his clients make him a trusted advisor in the insurance industry.

If you are interested in learning more about AIA Takaful Group Hospitalization or would like to explore your options, please provide your contact information. Our team will be happy to reach out to you and provide further assistance and information regarding the benefits and coverage of AIA Takaful Group Hospitalization.

If you are interested in learning more about AIA Takaful Group Hospitalization or would like to explore your options, please provide your contact information. Our team will be happy to reach out to you and provide further assistance and information regarding the benefits and coverage of AIA Takaful Group Hospitalization.

FAQ – Frequent Answer Question

What is the coverage provided by AIA Takaful Group Hospitalization benefits?

AIA Takaful Group Hospitalization benefits provide comprehensive coverage for hospitalization expenses, including room charges, surgery fees, diagnostic tests, and more. This coverage extends to pre-existing conditions, ensuring holistic support for employees’ medical needs

Are AIA Takaful Group Hospitalization benefits cost-effective?

Yes, group plans often provide cost-effective options compared to individual health insurance policies. By pooling resources together, employees can receive extensive coverage at affordable rates, benefiting both the organization and its workforce.

How do AIA Takaful Group Term benefits support employees?

AIA Takaful Group Term benefits offer life insurance coverage, providing a lump sum payment to beneficiaries in the event of an employee’s untimely demise. This financial support can help cover funeral expenses, outstanding debts, mortgage payments, and support the well-being of the employee’s dependents.

Is the enrollment process for AIA Takaful Group Term benefits simple?

Yes, AIA Takaful Group Term benefits typically have simplified enrollment procedures, allowing employees to obtain coverage without extensive medical examinations or complex paperwork. This streamlines the process and ensures convenient access to this critical benefit.

How do AIA Takaful Group Hospitalization and AIA Takaful Group Term benefits contribute to employee well-being?

By providing comprehensive healthcare coverage and financial security, AIA Takaful Group Hospitalization and AIA Takaful Group Term benefits support employees’ overall well-being. These benefits reduce stress levels, promote productivity and engagement, and foster a positive work atmosphere.

What impact do these benefits have on employee retention and loyalty?

Offering AIA Takaful Group Hospitalization and AIA Takaful Group Term benefits demonstrates a commitment to employees’ long-term welfare. By supporting their families during challenging times and showcasing a dedication to their well-being, organizations can foster loyalty, increase employee retention, and attract top talent.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Maklumat di dalam website ini hanyalah penerangan ringkas. Sila layari web rasmi untuk maklumat terperinci di www.aia.com.my

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 thoughts on “AIA GHS Takaful (Group Hospitalisation and Surgical)”

 1. Pingback: Ucapan selamat pagi - 90 Hari Ucapan untuk anda

 2. Pingback: AIA Group Hospitalization and Surgical Plans: Comprehensive Coverage for Your Health Needs

Comments are closed.

On Key

Related Posts

AIA GHS Takaful (Group Hospitalisation and Surgical)

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.